Broker jargon

Asbest clausule

Tot begin jaren ’90 werden asbesthoudende stoffen verwerkt in bepaalde, meestal brandwerende, bouwmaterialen. Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in de overeenkomst. Voorbeeld: In de woning kunnen asbesthoudende stoffen verwerkt zijn.

Bankgarantie/waarborgsom

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Met deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte, zal nakomen. Overigens wordt ook steeds vaker een bankgarantie gevraagd aan de verkoper.

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma van een bepaald gebied ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan worden de bestemming en het gebruik van de grond en de bebouwing vastgelegd. Het bestemmingplan geeft ook de bouwvoorschriften aan.

Courtage

Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde transactie. De hoogte van het bedrag of het percentage over de (ver)koopprijs wordt tussen u en de makelaar afgesproken en vastgelegd bij de opdracht verstrekking. De courtage is exclusief 21% BTW.

Dalrente

In de hypotheekofferte wordt u een rente aangeboden die geldt op de dag van passeren. Als in de periode tussen de offerte en passeren van de akte de rente daalt (en daarna eventueel weer stijgt), dan wordt u op de dag van passeren bij de notaris de laagste rente van die periode aangeboden.

Erfdienstbaarheid

Dit betekent dat derden bepaalde rechten hebben op het gebruik van grond en/of bebouwing. Erfdienstbaarheden worden in het eigendomsbewijs vermeld. Bijvoorbeeld het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen, TV antenne etc.

Erfpacht

Het recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand anders (bijvoorbeeld van de gemeente) te gebruiken/te bebouwen tegen een betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

Het kadaster is een soort bibliotheek waarin gegevens over onroerende zaken worden bijgehouden. Denk hierbij aan de grootte van het perceel en de grenzen ervan, de huidige- en voorgaande eigenaren,hypotheken, monumentenwet etc.

Koopakte/Koopcontract

In dit document worden alle mondelinge afspraken tussen de kopers en verkopers van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. De koper heeft het recht om gedurende 3 dagen zonder opgaaf van reden het contract op te zeggen.

K.K. Kosten koper

Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen. Het gaat hierbij om overdrachtsbelasting (2%), notariskosten voor de akte van levering en registratie bij het kadaster.

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Milieuclausule

Deze wordt vaak in het koopcontract opgenomen. Hierbij wordt aansprakelijkheid van de verkoper voor wat betreft de bodemgesteldheid en de daaruit voortvloeiende saneringsplichten uitgesloten.

Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich garant tegenover een hypotheekinstelling als de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaald. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens (€ 250.000,– inclusief kosten) vastgesteld. Boven dit bedrag kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Onder bod zijn

Dit is een toezegging van de makelaar van de verkoper aan de gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen aangaan. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven echter wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die kunnen worden opgenomen in de koopakte. Deze zorgen ervoor dat de overeenkomst (kosteloos) kan worden ontbonden als die voorwaarde niet wordt vervuld. Een ontbindende voorwaarden kunnen zijn; de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Overdrachtsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak (exclusief roerende zaken en/of aandeel in het reservefonds van de VvE). Momenteel is het percentage 2%. Bij een nieuwbouwwoning wordt meestal geen overdrachtsbelasting, maar BTW. geheven.

Recht van overpad

Het recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die niet aan de woning verbonden zijn. Voorbeelden zijn gordijnen, losliggende parketvloer, etc. De koper kan deze overnemen van de verkoper.

Sleutelverklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Transport

Dit is de juridische eigendomsoverdracht van de woning bij de notaris.

Vrij op naam (v.o.n.)

V.o.n. betekent dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen om de onroerende zaak in eigendom te krijgen (overdrachtsbelasting of BTW, notariële kosten voor levering e.d.) Hierbij horen niet de eventuele kosten voor de makelaar, notariële kosten voor de hypotheekakte.

WOZ-waarde

Door de gemeente vastgestelde waarde van onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen en het huurwaardeforfait.